VÅR MILJÖPOLICY

Vår riktlinje är att i alla led i produktionen sträva efter minskad negativ miljöpåverkan. Fontana arbetar systematiskt med miljöfrågor knutna till vår egen verksamhet - transporter, lagring och förpackning av livsmedel. Detta gör vi genom att till exempel minska förbrukningen av el på våra kontor och i lagerlokaler, välja sjöfrakt framför lastbilstransporter när det är möjligt, samt minimera åtgången av förbrukningsmaterial.

miljöpolicy

Vår riktlinje är att i alla led i produktionen sträva efter minskad negativ miljöpåverkan. Fontana arbetar systematiskt med miljöfrågor knutna till vår egen verksamhet – transporter, lagring och förpackning av livsmedel. Detta gör vi genom att till exempel minska förbrukningen av el på våra kontor och i lagerlokaler, välja sjöfrakt framför lastbilstransporter när det är möjligt, samt minimera åtgången av förbrukningsmaterial.

HUR UPPFYLLER VI VÅR MILJÖPOLICY?

mat

MAT

Vi letar ständigt efter nya produkter och utökar sortimentet av ekologiska produkter successivt. Vi besöker våra leverantörer regelbundet för att upprätthålla ett nära samarbete och säkerställa att de lever upp till en god standard gällande miljö, djurhållning och arbetsvillkor.

forpackning

FÖRPACKNING

Idag tar man endast tillvara på 25 procent av plastförpackningar på konsumentmarknaden i Sverige, vilket beror på att de inte samlas in eller inte går att materialutnyttja. Resterande del går huvudsakligen till energiutvinning.

För att uppnå EU:s mål lanserades Plastinitiativet 2022 där Fontana valt att gå med. Detta är ett frivilligt åtagande som innebär att Fontana ska verka för att endast ska ha plastförpackningar som går att materialutnyttja år 2025. Det betyder att plastförpackningarna ska fungera genom hela återvinningsprocessen och gå att sortera och bearbeta med dagens teknik, samt ha en efterfrågan på marknaden som plastråvara för produktion av plastprodukter enligt direktiv från Plastkretsen AB. Energiutvinning räknas inte som materialutnyttjande.

transport

TRANSPORT

Vår långa transporter innebär naturligtvis en utmaning för oss. För att minska koldioxidutsläppen från våra transporter väljer vi sjöfrakt framför lastbilstransporter så ofta det är möjligt. Vi utnyttjar också möjligheter till samlastning för att öka fyllnadsgraden i bilarna. De transportbolag vi samarbetar med är miljögodkända och certifierade enligt ISO 14001.

energi

ENERGI

Fontana disponerar över 4000 kvadratmeter kontor och lagerytor i Tyresö, strax söder om Stockholm. För att minimera energiförbrukningen har vi installerat bergvärme som vintertid värmer upp både kontor och lagerlokal. Sommartid återladdar vi bergvärmehålen med överskottsvärmen som uppkommer från kylningen av kontoren, samt överskottsvärmen från frys- och kylrum.

avfall

AVFALL

Vårt avfall tas om hand om av SITA, som är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi är anslutna till Svenska Returpallsystemet och återvinner därmed alla trasiga lastpallar. Vi jobbar också med att begränsa vår förbrukning av papper och sorterar ut returemballage som kartonger och wellpapp för återvinning. Många av våra kunder är anslutna med EDI-lösningar med digital order, orderbekräftelse och fakturering. Det papper som ändå förbrukas på kontoret samlas in för återvinning

klimatkompensation

KLIMATKOMPENSATION

Fontana klimatkompenserar för hela kedjan - från odling, produktion och förpackning till transport. Klimatkompensationen sker via återplantering av träd i Nicaragua och utförs av Zero Mission, som också stämmer av vår försäljning två gånger per år. Fontana köper även utsläppsrätter (utsläppskrediter) baserade på utsläppsmängd av växthusgaser, CO2e (koldioxidekvivalenter).

HUR VI SER PÅ DJURHÅLLNING

God djurhållning är något vi värderar högt på Fontana. För att kunna försäkra oss om att våra leverantörer följer nationell och EU:s lagstiftning måste vi ha ett nära samarbete med dem. Vi besöker våra leverantörer regelbundet och gör leverantörsbedömningar på plats. Allt för att säkerställa att de lever upp till en god standard gällande miljö, djurhållning och arbetsvillkor. Vi säkrar också att våra leverantörer är tredjepartscertifierade enligt BRC, ISO, IFS eller motsvarande.

God djurhållning betyder i praktiken att:

SOJA

Fontana strävar efter att all fodersoja ska vara hållbar och ansvarsfullt producerad och har därför gått med i Svenska plattformen för riskgrödor. Det är ett branschöverskridande initiativ med målet att bidra till utveckling av och en ökad efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. Svenska plattformen för riskgrödor verkar för att all soja som når svenska konsumenter via nätverkets medlemmar är ansvarsfullt producerad senast år 2025. Vi på Fontana har i ett första steg köpt sojakrediter via RTRS för att bidra till utvecklingen av hållbar soja. Vårt mål är att all den soja vi ansvarar för ska vara certifierad enligt RTRS, Pro Terra eller liknande senast vid utgången av 2025
[instagram-feed type="user" user="fontanafood"]